Hvis du ikke er 18 år eller ældre, kan du ikke besøge denne hjemmeside.
Vi sælger ikke alkohol til personer under 18 år. Du skal være 18 år eller ældre for at besøge denne hjemmeside. Del ikke indhold fra denne side med nogen under 18 år. Er du over 18 år?

 

Generelle vilkår og betingelser for kunder Wijnhandel Grand Cave

 

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 9 - Prisen

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikel 11 - Levering og udførelse

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 

1.    Refleksionsperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

2.    Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;

3.    Farvel: kalenderdag;

4.    Varighed transaktion: en fjernsalgsaftale, der vedrører en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

5.    Holdbart datamedie: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der muliggør fremtidig søgning og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

6.    Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

7.    Modelform: den standardfortrydelsesformular, som den erhvervsdrivende stiller til rådighed, og som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret.

8.    Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

9.    Ekstern aftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, til og med indgåelsen af aftalen gøres eksklusiv brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

10. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren har mødtes i samme rum på samme tid.

11. Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

 

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Wijnhandel Grand Cave

Fort Oriental 11-35

4463 AP går

Telefon 0651963135 08:00 til 14:00

E-mail-adresse: info@wijnhandelgrandcave.nl

Handelskammerets nummer: 55593801

Btw-identificatienummer: NL001705315B63

 

 

Artikel 3 - Anvendelighed

1.     Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordre, der er indgået mellem iværksætter og forbruger.

2.     Før fjernsalgskontrakten indgås, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden fjernsalgsaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres i iværksætterens lokaler, og de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

3.     Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan opbevares af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

4.     I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit med de fornødne ændringer, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

5.     Hvis en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks ved gensidig aftale med en bestemmelse, der tilnærmer sig det oprindelige formål så meget som muligt.

6.     Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

7.     Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

1.     Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

2.     Tilbuddet er ikke bindende. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.

3.     Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

4.     Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen.

5.     Billeder, der ledsager produkter, er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til produkternes virkelige farver.

6.     Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet. Dette vedrører i
særlig:

  • pris inklusive skatter;

  • eventuelle forsendelsesomkostninger;

  • den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for at gøre det;

  • om fortrydelsesretten gælder eller ej;

  • metoden for betaling, levering og opfyldelse af aftalen;

-       perioden for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

-       størrelsen af satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end den almindelige basissats for den anvendte kommunikationsteknik;

-       om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i så fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

-       den måde, hvorpå forbrugeren, inden kontrakten indgås, kan kontrollere de oplysninger, han har givet i henhold til kontrakten, og om ønsket berigtige dem;

-       eventuelle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over hollandsk;

-       de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har tilsluttet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

-       minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.

 

 

 

 

 

Artikel 5 - Aftalen

1.     Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er angivet deri.

2.     Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.

3.     Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

4.     Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han giver grunde.

5.     Iværksætteren vil inkludere følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

a. besøgsadressen på den erhvervsdrivendes virksomhed, hvortil forbrugeren kan henvende sig med klager;

b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

c. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

d. de data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har leveret disse data til forbrugeren inden aftalens udførelse;

e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.

6.     I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

7.     Hver aftale indgås på betingelse af, at der er tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

1.      Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden at angive årsager i 14 dage. Denne afkølingsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og gjort bekendt med iværksætteren.

2.      I betænkningstiden skal forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den oprindelige tilstand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, der er givet af iværksætteren.

3.      Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til den erhvervsdrivende inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af standardformularen. Efter at forbrugeren har givet udtryk for sit ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et afsendelsesbevis.

4.      Hvis kunden ikke har udtrykt sit ønske om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, er købet en kendsgerning.

Om levering af tjenester:

5.      Når der leveres tjenesteydelser, har forbrugeren mulighed for at opsige kontrakten uden begrundelse i mindst 14 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.

6.      For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren overholde de rimelige og klare instruktioner, som operatøren har givet på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest ved levering.

 

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

1.     Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, vil højst omkostningerne ved returforsendelse være på hans regning.

2.     Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter tilbagetrækningen. Dette er underlagt betingelsen om, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling vil ske via den samme betalingsmetode, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har godkendt en anden betalingsmetode.

3.     Hvis produktet er beskadiget på grund af uforsigtig håndtering af forbrugeren selv, er forbrugeren ansvarlig for enhver værdiforringelse af produktet.

4.     Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis ikke alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesret er blevet givet af iværksætteren, dette skal gøres inden indgåelse af købsaftalen.

5. For eventuelle manglende genstande og eller skader kan kunden indsende et krav til en transportør via sin konto. vinhandel Grand Cave, Wijncave, Winewatchers skal gøre sit bedste for at sikre, at kundens krav accepteres af transportøren. Vinhandel Grand Cave, Wijncave, Winewatchers er forpligtet til at gøre sit bedste i denne henseende. vinhandel Grand Cave, Wijncave, Winewatchers betaler til kunden, hvad transportøren refunderer som følge af et krav. Om kunden indsender et krav eller ej, om transportøren accepterer kundens krav eller ej, og/eller om transportøren udbetaler kompensation eller ej, påvirker ikke kundens forpligtelse.

 

 

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

1.     Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.

2.     Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

a. der er skabt af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugernes specifikationer;

b. som er klart personlige i deres natur;

c. som i sagens natur ikke kan returneres;

d. som ødelægges eller ældes hurtigt;

e. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;

f. til løse aviser og magasiner;

g. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen på.

h. for hygiejniske produkter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

i. Gamle og eksklusive vine og portvin ældre end 10 år - disse kan vise tegn på brug på etiketterne på grund af alder

3.     Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:

a. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;

b. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, før fortrydelsesfristen er udløbet;

c. vedrørende væddemål og lotterier.

 

 

Artikel 9 - Prisen

1.     I løbet af den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

2.     I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er målpriser, skal angives med tilbuddet.

3.     Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser.

4.     Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og:

a. de følger af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller

b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

5.     De priser, der er nævnt i tilbuddet på produkter eller tjenester, er inklusive moms.

6.     Alle priser er med forbehold for tryk- og sætningsfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af fejltryk og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og skrivefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

 

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

1.      Iværksætteren garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til lydighed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

2.      En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen.

3.      Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 4 uger efter levering. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ny stand.

4.      Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.

5.      Garantien gælder ikke, hvis:

-       Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjeparter;

-       De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med iværksætterens instruktioner og/eller behandlet på emballagen;

-       Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, der er pålagt eller skal pålægges af regeringen om arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

 

Artikel 11 - Levering og udførelse

1.     Iværksætteren vil tage den størst mulige omhu, når han modtager og udfører ordrer på produkter, og når han vurderer anmodninger om levering af tjenester.

2.     Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

3.     Med forbehold for det, der er angivet i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren er ikke berettiget til nogen form for kompensation.

4.     Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra nogen af de nævnte vilkår. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til kompensation.

5.     I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

6.     Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det blive rapporteret på en klar og forståelig måde, at der leveres en erstatningsartikel. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse bæres af iværksætteren.

7.     Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget og gjort kendt for iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse

1.     Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold for aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.

2.     Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst mod slutningen af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.

3.     Forbrugeren kan ændre de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

-       ophøre til enhver tid og ikke være begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

-       i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

-       altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse

4.     En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for et bestemt tidsrum.

4.     Uanset det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade, stiltiende forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.

5.     En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned, og med et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dagblade eller ugeblade.

6.     En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved udløbet af prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed

7.     Hvis en kontrakt har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år opsige kontrakten til enhver tid med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og billighed taler imod opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

 

Artikel 13 - Betaling

1.     Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

2.     Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.

3.     I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren, med forbehold af juridiske begrænsninger, har iværksætteren ret til at opkræve de rimelige omkostninger, der er kendt for forbrugeren på forhånd.

4. Når du bruger Paypal eller Klarna, opkræver disse udbydere en procentdel af købsbeløbet - det er altid for køberen

 

Artikel 14 - Klageprocedure

1.     Iværksætteren har en tilstrækkelig offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

2.     Klager over aftalens opfyldelse skal indsendes til iværksætteren inden for 7 dage, fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har identificeret manglerne.

3.     Klager, der indsendes til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

4.     Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som kan løses ved tvistbilæggelse.

5.   1.     For klager skal en forbruger først henvende sig til iværksætteren. Hvis webshoppen er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur, og for klager, der ikke kan løses i gensidig konsultation, skal forbrugeren henvende sig til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), vil den mægle gratis. Tjek, om denne onlinebutik har et aktuelt medlemskab via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Hvis der stadig ikke findes en løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige tvistudvalg, der er udpeget af Stichting WebwinkelKeur, hvis beslutning er bindende, og både iværksætter og forbruger er enige om denne bindende beslutning. Indsendelse af en tvist til dette tvistudvalg indebærer omkostninger, som skal betales af forbrugeren til det pågældende udvalg. Det er også muligt at registrere klager via den europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.     En klage suspenderer ikke operatørens forpligtelser, medmindre operatøren skriftligt angiver andet.

7.     Hvis operatøren finder en klage berettiget, vil operatøren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter uden beregning.

 

Artikel 15 - Tvister

1.     Kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Selv hvis forbrugeren er bosiddende i udlandet.

2.     Wienerkonventionen om salg gælder ikke.

 

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klik på linket nedenfor for at se udmeldelsesblanketten

Download formular

Følg os på Facebook