Hvis du ikke er 18 år eller eldre kan du ikke besøke denne nettsiden.
Vi selger ikke alkohol til personer under 18 år. Du må være 18 år eller eldre for å besøke denne nettsiden. Ikke del innhold fra dette nettstedet med noen under 18 år. Er du over 18 år?

Generelle vilkår og betingelser for kunder Storslått vingård Cave

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel  2 – Entreprenørens identitet

Artikkel 3 - Anvendelse

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Avtalen

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel  7 – Kostnader ved tilbaketrekking

Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett

Artikkel 9 - Prisen

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og fornyelse

Artikkel 13 - Betaling

Artikkel 14 – Klagebehandling

Artikkel 15 - Tvister

Artikkel 16 - Ytterligere eller avvikende bestemmelser

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene:

1. Tenketid: vilkåret som forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innenfor;

2. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med entreprenøren;

3. Dag: kalenderdag;

4. Varighet transaksjon: en fjernavtale med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;

5. Slitesterk databærer: enhver måte som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som tillater fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

6. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å frafalle fjernavtalen innen angrefristen;

7. Modellskjema: modellskjemaet for angrerett som entreprenøren stiller til rådighet som en forbruker kan fylle ut dersom han ønsker å benytte seg av sin angrerett.

8. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

9. Avstandsavtale: en avtale der det, innenfor rammen av et system for fjernsalg av produkter og/eller tjenester organisert av entreprenøren, eksklusivt benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon frem til og med inngåelse av avtalen;

10. Teknologi for fjernkommunikasjon: betyr som kan brukes til å inngå en avtale, uten at forbruker og gründer kommer sammen i samme rom samtidig.

11. Vilkår og betingelser: gjeldende generelle vilkår og betingelser for gründeren.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Storslått vingård Cave

Stasjonspark 8A 4462DZ Goes

Telefon 0651963135 08:00 til 14:00

E-postadresse: info@wijnhandelgrandcave.nl

Handelskammernummer: 55593801

MVA-identifikasjonsnummer: NL001705315B63

Artikkel 3 - Anvendelse

1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle tilbud fra gründeren og for hver avstandsavtale som inngås og bestillinger mellom gründeren og forbrukeren.

2. Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees på gründerens lokaler og at de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren .

3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, i strid med foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagres på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli angitt hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.

4. I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham ved motstridende generelle vilkår og forhold. er.

5. Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid er helt eller delvis ugyldige eller annulleres, forblir avtalen og disse vilkårene ellers gjeldende og den aktuelle bestemmelsen erstattes i gjensidig samråd uten opphold av en bestemmelse som har betydningen av originalen så nært som mulig.

6. Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene må vurderes "i ånden" i disse generelle vilkårene.

7. Usikkerhet om forklaringen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må forklares "i ånden" i disse vilkårene.

Artikkel 4 - Tilbudet

1. Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.

2. Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

3. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke gründeren.

4. Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen.

5. Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenør kan ikke garantere at fargene som vises nøyaktig samsvarer med de virkelige fargene på produktene.

6. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder i den
spesiell:

  • prisen inkludert skatter;

  • eventuelle fraktkostnader;

  • måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;

  • hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

  • betalingsmåten, leveringen og oppfyllelsen av avtalen;

· perioden for aksept av tilbudet, eller perioden der gründeren garanterer prisen;

· størrelsen på taksten for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for kommunikasjonsmidlene som brukes;

· om avtalen er arkivert etter inngåelsen, og i så fall hvordan den kan konsulteres av forbrukeren;

· måten forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen og, om ønskelig, gjenopprette dem;

· alle andre språk der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås;

· atferdsreglene som gründeren har underkastet seg og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene elektronisk på; og

· minimumsvarigheten av fjernkontrakten ved en langsiktig transaksjon.

Artikkel 5 - Avtalen

1. Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, inngås avtalen på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og overholdelse av vilkårene som er satt.

2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

3. Hvis avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og han vil sørge for et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak.

4. Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.

5. Entreprenøren vil sende følgende informasjon til forbrukeren med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

a. besøksadressen til bedriften til entreprenøren hvor forbrukeren kan gå med klager;

b. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;

c. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;

d. informasjonen inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene og betingelsene, med mindre gründeren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;

e. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet.

6. Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

7. Enhver avtale inngås under suspensive betingelser for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved levering av produkter:

1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i løpet av 14 dager. Denne angrefristen starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og kunngjort til gründeren.

2. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis rimelig mulig - i original tilstand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

3. Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten sin, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av modellskjemaet. Etter at forbrukeren har angitt at han ønsker å benytte seg av sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert til rett tid, for eksempel ved forsendelsesbevis.

4. Dersom kunden ikke har gitt beskjed etter utløpet av fristene nevnt i punkt 2 og 3 at han ønsker å benytte seg av sin angrerett hhv. ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et faktum.

Når du leverer tjenester:

5. Ved yting av tjenester har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i minst 14 dager med start på avtaleinngåelsen.

6. For å gjøre bruk av sin angrerett, vil forbrukeren følge rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren med tilbudet og/eller senest med leveransen.

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking

1. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, dekkes kostnadene ved retur maksimalt.

2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter kanselleringen. Dette er betinget av at produktet allerede er mottatt tilbake av nettforhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur. Refusjon vil skje via samme betalingsmåte som forbrukeren bruker, med mindre forbrukeren gir uttrykkelig tillatelse til en annen betalingsmåte.

3. Ved skade på produktet på grunn av uforsiktig håndtering fra forbrukeren selv, er forbrukeren ansvarlig for eventuell verdireduksjon på produktet.

4. Forbrukeren kan ikke holdes ansvarlig for verdiforringelse av produktet dersom gründeren ikke har gitt all lovpålagt informasjon om angreretten, dette må gjøres før inngåelse av kjøpsavtalen.

Artikkel 8 - Utelukkelsesrett til angrerett

1. Entreprenøren kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder kun dersom entreprenøren har gitt tydelig uttrykk for dette i tilbudet, i hvert fall i tide for inngåelse av avtalen.

2. Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter:

a. som er opprettet av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;

b. som er tydelig av personlig natur;

c. som ikke kan returneres på grunn av deres natur;

d. som kan ødelegge eller eldes raskt;

e. hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;

f. for løse aviser og magasiner;

g. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.

h. for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen av.

Jeg. Gamle og eksklusive viner og portvin eldre enn 10 år, disse kan vise tegn til bruk på etiketter pga alder

3. Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

a. angående overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;

b. hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen er utløpt;

c. angående spill og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen

1. I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.

2. I motsetning til forrige ledd kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har innflytelse over, med variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser er oppgitt i tilbudet.

3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.

4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og:

a. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

b. forbrukeren har myndighet til å si opp avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

5. Prisene oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

6. Alle priser er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene og/eller bestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen. eller offentlige forskrifter. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

2. En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren på grunnlag av avtalen.

3. Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres skriftlig til gründeren innen 4 uker etter levering. Retur av produktene må være i original emballasje og i ny stand.

4. Garantiperioden til gründeren tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

5. Garantien gjelder ikke hvis:

· Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjeparter;

· De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte skjødesløst behandlet eller er i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller har blitt behandlet på emballasjen;

· Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil sette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

Artikkel 11 - Levering og utførelse

1. Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.

2. Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i paragraf 4 i denne artikkelen, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men ikke senere enn 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger. Forbrukeren har ikke krav på erstatning.

4. Alle leveringstider er veiledende. Forbrukeren kan ikke utlede noen rettigheter fra noen angitte vilkår. Overskridelse av vilkår gir ikke forbrukeren rett til erstatning.

5. I tilfelle oppløsning i samsvar med paragraf 3 i denne artikkelen, vil gründeren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest 14 dager etter oppløsning.

6. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren forsøke å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det bli rapportert på en oversiktlig og forståelig måte at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan angrerett ikke utelukkes. Kostnadene ved en eventuell returforsendelse er for entreprenørens regning.

7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og fornyelse

Kansellering

1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid med tilbørlig overholdelse av avtalte angreregler og en oppsigelsesfrist på høyst en måned.

2. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst mot utløpet av avtaleperioden, under overholdelse av avtalte oppsigelsesregler. og en oppsigelsestid på minst en måned.

3. Forbrukeren kan bruke avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

· kansellere når som helst og ikke være begrenset til kansellering på en bestemt tid eller periode;

· i det minste kansellere på samme måte som de er inngått av ham;

· alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Utvidelse

4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

4. I motsetning til foregående ledd kan avtale som er inngått for en bestemt periode og som omfatter regelmessig levering av dagsnyheter og ukeaviser og magasiner, stilltiende fornyes for en åremålsperiode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren har signert denne utvidede avtalen mot ved utløpet av forlengelsen kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.

5. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned og en oppsigelsesfrist på høyst tre måneder dersom avtalen strekker seg til ordinær, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.

6. En avtale med begrenset varighet for regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og avsluttes automatisk ved slutten av prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet

7. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av avtalt termin.

Artikkel 13 - Betaling

1. Med mindre annet er avtalt, skal beløpene forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter starten av angrefristen som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

2. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til gründeren.

3. I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett, med forbehold om juridiske begrensninger, til å belaste rimelige kostnader som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

4.   Når du bruker Paypal eller Klarna, ber disse leverandørene om en prosentandel av kjøpesummen, disse er alltid for kjøperen

Artikkel 14 – Klagebehandling

1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.

2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

3. Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med et varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

4. Dersom klagen ikke kan løses i gjensidig samråd, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

5.1. Ved klager bør en forbruker først og fremst henvende seg til gründeren. Hvis nettbutikken er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur og i tilfelle klager som ikke kan løses ved gjensidig avtale, må forbrukeren henvende seg til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl).www.webwinkelkeur.nl), vil den formidle gratis. Sjekk om denne nettbutikken har et nåværende medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Hvis en løsning ennå ikke er oppnådd, har forbrukeren muligheten til å få sin klage behandlet av den uavhengige tvistekomiteen oppnevnt av Stichting WebwinkelKeur, hvis avgjørelse er bindende og både gründer og forbruker samtykker i denne bindende avgjørelsen. Det er kostnader forbundet med å fremme en tvist for dette tvisteutvalget, som skal betales av forbrukeren til det aktuelle utvalget. Det er også mulig å registrere klager via den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).

6. En klage suspenderer ikke gründerens forpliktelser, med mindre gründeren skriftlig angir noe annet.

7. Hvis en klage blir funnet å være berettiget av gründeren, vil gründeren, etter eget valg, erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 - Tvister

1. Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for. Selv om forbrukeren bor i utlandet.

2. Wienersalgskonvensjonen gjelder ikke.

Artikkel 16 - Ytterligere eller avvikende bestemmelser

Ytterligere eller avvikende bestemmelser fra disse generelle vilkårene må ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------

Klikk på lenken nedenfor for uttaksskjemaet

Last ned skjema

Follow us on Facebook