Bestellen en Ontvangen van Alcohol, als u op onze website alcohol besteld verklaart u door uw geboortejaar in te vullen bij de registratie dat u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. wij verzenden de wijnen naar de persoon die op onze website de bestelling heeft geplaatst,legitimatie 18+ bij ontvangst is verplicht.

Wij houden ons aan de drank en horeca wet artikel 20.

1 - Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2 - Het is verboden in een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder.

3 - De vaststelling, bedoeld in het eerste en tweede lid:

a.geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen andere wijze;

b.blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

Alcohol legitimatie verplichtAlcohol legitimatie verplicht